Kultur och fritid

Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för avkoppling, bra hälsa, personlig utveckling och förståelse av omvärlden.

Det här gör vi

Vi arbetar med att ta reda på hur ungas fritid och kulturutövande ser ut. Det gör vi bland annat genom vår årliga rapport Ung idag. Politiken för kultur och fritid handlar om politiska mål för det civila samhället, idrotts- och kulturpolitiken samt mediepolitiken.

Färre unga deltar i föreningar

Fritiden spelar en stor roll för unga. Den är en viktig arena för unga att kunna känna inflytande över sitt eget liv.

I våra rapporter Ung idag 2013 och Fokus 14 kan vi se att ungas deltagande i föreningar minskar. Statistiken visar till exempel att sedan år 2000 har andelen unga i åldern 7–14 år som motionerar varit relativt konstant medan andelen minskat bland de som är 15–19 år, speciellt bland killar.

Även om andelen unga som är med i föreningar minskar så är det många unga som fortfarande deltar i olika typer av föreningar. Både i skolan, i bostadsområdet, genom idrotten eller på andra ställen där unga finns.

Genom sina fritidsaktiviteter kan unga få tillgång till inflytande och aktiviteterna kan uppmuntra unga att delta i ett demokratiskt samhälle och att förbättra sin hälsa.

Kultur - en populär fritidssysselsättning

Många unga ägnar sig åt någon form av kultur på fritiden. De trivs med sitt utövande och vill göra mer. Alla ska ha rätt till kultur oberoende av familjeförhållanden och var man växer upp. Det innebär att alla oavsett ålder, kön, eventuell funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, etnisk, socioekonomisk eller religiös bakgrund ska kunna ta del av och utforska kultur i olika former. Kultur och kulturutövande når dock inte alla idag. Fortfarande finns ojämlikheter.

Ta reda på ungas kultur- och fritidsintressen på din ort

Vilka kulturaktiviteter ägnar sig unga åt där du bor? Vad gör de på fritiden? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp. Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Viktigt material