Arbete och försörjning

Möjlighet till inträde och etablering på arbetsmarknaden är en central fråga för tillgång till välfärd och inflytande.

Det här gör vi

Vi arbetar med att ta reda på hur situationen för unga på arbetsmarknaden ser ut. Vi tar också fram och sprider metoder för ungas och nyanländas etablering i arbetslivet.

Ung idag 2013 - en beskrivning av ungas villkor

Under 2012 uppgick antalet arbetslösa unga i åldern 18–24 år till 39 612 i genomsnitt. Antalet unga arbetslösa var högre 2012 än 2011. Det var ett högre antal både bland killar och bland tjejer men ökningen mellan åren var större för killarna. Det visar vår årliga rapport Ung idag.

De utrikes födda unga liksom unga med funktionsnedsättning och unga som saknar gymnasieutbildning är särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden och har i regel svårare att få ett arbete än övriga grupper av unga.

Över en fjärdedel av Sveriges unga, 18-25 år, har låg ekonomisk standard. Motsvarande siffra för vuxna är lite mer än en tiondel. Andelen unga med låg ekonomisk standard har legat på ungefär samma nivå sedan 2007. För unga sker en ökad spridning ekonomiskt.

Grupper som är särskilt utsatta är unga som är ensamstående med och utan barn. Bland ensamstående med barn drabbar den låga ekonomiska standarden inte bara de unga vuxna utan också deras barn som riskerar att växa upp i fattigdom.

Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare

Nyanlända invandrare saknar ofta nätverk, kontakter och referenser på den svenska arbetsmarknaden. Yrkesinriktat mentorskap är en metod som kan skapa kontakter och behålla en tidigare yrkesidentitet för nyanlända när de kommit till Sverige.

Under 2010-2012 har myndigheten haft i uppdrag att ge bidrag till projekt som arbetar med yrkesinriktat mentorskap. Projekten ska arbeta för att nyanlända lättare ska kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden eller som egna företagare. Nio projekt har fått bidrag från oss för att pröva och utveckla metoden i praktiken.

En utvärdering av projektens resultat och effekter görs löpande och kommer att raporteras till regeringen 2014.

Unga som varken arbetar eller studerar

Temagruppen Unga i arbetslivet tar fram kunskap om unga som varken arbetar eller studerar. De fokuserar särskilt på unga som lämnat grundskolan eller gymnasieskolan och är mellan 13 och 29 år.

År 2011 var det 112 100 individer i åldern 16–25 år som varken arbetade eller studerade under hela året. Denna grupp har varit över 100 000 personer varje år 2008–2011. Gruppen är stor både i såväl dåliga som goda tider, och motsvarar omkring 8–10 procent av ungdomsgruppen varje år.

Analysmodellen UVAS

Temagruppen Unga i arbetslivet har tagit fram en ny analysmodell för att ta fram statistik på hur många unga som varken arbetar eller studerar, UVAS. Idag används olika analysmodeller för att ta fram sådan statistik och det gör det svårt att jämföra statistiken och veta hur många unga det faktiskt är som tillhör den gruppen.

UVAS utgår från ett helt kalenderår och fångar upp unga som vare sig haft studiemedel, studerat eller haft en inkomst över ett prisbasbelopp under kalenderåret.

Lagen om kommunalt informationsansvar

Kommunerna är skyldiga att ta reda på vad ungdomar under 20 år som inte går i gymnasiet gör. De ska också erbjuda dem någon form av sysselsättning.

Vi önskar att fler kommuner använder modellen UVAS för att ta reda på hur många unga det är som varken arbetar eller studerar.

På Temagruppen Unga i arbetslivets webbplats kan du läsa mer om modellen UVAS. Du kan läsa mer om lagen, 1 kap. 18 § skollagen SFS 2006:39, på www.lagen.nu.

Navigatorcentrum

På ett navigatorcentrum samordnas myndigheters, kommuners, närings- och föreningslivets resurser för att unga arbetslösa snabbare ska få jobb. De sätter den unges behov i centrum så att de unga kan gå till ett ställe för att försöka löra problem som arbetslöshet, bostadslöshet och språksvårigheter.

Ungdomsstyrelsens satsning på att stödja utvecklingen av navigatorverksamheter startade 2004. Satsningen är slut men på många håll lever navigatorcentrumens verksamhet vidare.

Ta reda på hur ungas arbetssituation ser ut på din ort

Vad har unga för framtidsplaner där du bor? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Viktigt material